Användar-villkor

Användarvillkor

Genom att använda denna webbplats eller den kursplattform som drivs av Zenler.com godkänner och samtycker du till dessa webbplatsvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är ansvarig för efterlevnaden av tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner något av dessa villkor är du förbjuden att använda den här webbplatsen eller dess material.

Materialet på denna webbplats skyddas av tillämpliga upphovsrätts- och varumärkeslagar.

Villkor

Tillstånd ges att endast använda materialet på företagens webbplats för personlig, icke-kommersiell användning. Detta är beviljandet av en licens och med denna licens får du inte:

  1. modifiera eller kopiera materialet.
  2. använda materialet för något kommersiellt ändamål eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
  3. försöka att dekompilera eller analysera programvara som finns på denna eller relaterade webbplatser.
  4. ta bort copyrightnoteringar eller andra märkningar av materialet.
  5. kopiera/skicka/överföra materialet till andra eller “spegla” materialet på någon annan server.

Licensen/tillåtelsen för tillgång till materialet upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan då sägas upp av företaget när som helst.

När denna licens upphör, oavsett om det sker genom avslut av abonnemang eller genom brott mot dessa villkor, måste du förstöra allt kopierat / nedladdat material som du har i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

Friskrivning

Materialet på Ikigai ABs webbplatser tillhandahålls “som det är”. Företaget lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och frånsäger sig och avsäger sig härmed alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar eller gör företaget inga utfästelser om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterade till sådant material eller på några webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Begränsningar

Under inga omständigheter ska företaget eller dess leverantörer vara ansvariga för skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av avbrott i verksamheten) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialet på företagens webbplatser, även om företaget eller ett företag som är auktoriserat ombud har meddelats muntligt eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller för dig.

Revideringar och Errata

Materialet som visas på företagens webbplatser kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Företaget garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Företaget kan när som helst göra ändringar i materialet på sin webbplats utan föregående meddelande. Företaget åtar sig dock inte att uppdatera materialet.

Länkar

Företaget har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte godkännande av företaget för webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändringar av webbplatsens användarvillkor

Företaget kan när som helst utan föregående meddelande revidera dessa användarvillkor för sin webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor.

Reglerande lag

Alla anspråk som rör företagens webbplats regleras enligt svensk lag.

Integritets- och cookie-policy

Läs mer om integritets- och cookiepolicy här.

Copyright © Ikigai AB. Alla rättigheter reserverade

Kontakta oss gärna om ni har några frågor!