Engagemang kommer ur det som ger mening!

Är verksamheten meningsfull för dina medarbetare?

Det är nyckeln till engagemang, effektivitet och välmående!

Använder ni de resurser ni redan har?

Är ni så konkurrenskraftiga som ni kan vara?

Engagemang – en kritisk resurs.

I dagens tuffa affärsklimat behöver man ständigt arbeta med att vara så konkurrenskraftig som möjligt. Att använda resurser effektivt och att skapa nya möjligheter. Det kan vara lika viktigt för mogna branscher för att skapa kontinuerliga förbättringar som för innovativa branscher som präglas av hög förändringstakt och behov av att skapa helt nya affärsmöjligheter.

Medarbetarna, deras kunskap och engagemang är ofta den kritiska resursen för dessa verksamheter. Men hur kan man skapa ett genuint engagemang för verksamheten?

“Det enda sättet att göra bra jobb är att älska det du gör.” – Steve Jobs

Allt börjar med det som ger mening.

Ett arbete kan vara meningsfullt på flera sätt.

På en övergripande nivå handlar det om att verksamhetens syfte känns meningsfullt. Att verksamheten strävar efter något man kan identifiera sig med, bortom att skapa vinst till ägarna. Att man känner sig del av – och bidrar till – ett större syfte. Kanske att man skapar en bättre vardag för de många människorna (IKEA) eller att man organiserar all information i världen (Google).

På en lägre nivå handlar det om att arbetsuppgifterna ter sig meningsfulla. Där är det viktigt att man ser och förstår hur ens egen insats skapar värde för organisationen.

På en personlig nivå handlar det om att de arbetsuppgifter man har känns meningsfulla också ur ett personligt perspektiv. Att det man gör i sin roll är i linje med de egna värderingarna och den personliga utveckling man strävar efter.

Varför ska man arbeta med meningsfullhet i en organisation?

Det visar sig att det finns flera direkta och indirekta positiva effekter av att medarbetarna upplever meningsfullhet i arbetet:

Högre engagemang och tillfredsställelse i arbetet. De medarbetare som känner meningsfullhet i sina arbetsuppgifter lägger ned mer energi och engagemang i sitt arbete. Det in sin tur ger bättre arbetsresultat, kreativitet och sociala relationer. Dessa personer engagerar sig ofta i verksamheten utöver sina direkta arbetsuppgifter och har större motståndskraft mot motgångar.

Välmående medarbetare. Att känna meningsfullhet i tillvaron är generellt kopplat till ett högre välbefinnande. Medarbetare som känner mening i sitt arbete har ofta mindre sjukfrånvaro och byter jobb mer sällan.

Enklare att rekrytera. En undersökning från 2016 visade att redan då prioriterade 53% av de tillfrågade svenskarna meningsfullhet över lön och status i sitt arbete. Denna siffra kommer bara att öka med tiden. Det innebär att det kommer att krävas mer än hög lön och fina förmåner för att kunna konkurrera om de bästa medarbetarna.

Vetenskapen talar sitt tydliga språk.

Att arbeta med meningsfullheten kan skapa stora förändringar i organisationen. Vetenskapliga studier har sett tydliga förbättringar i produktivitet och resultat.

I en metastudie (en sammanställning av vetenskapliga studier) kring jobbjustering (job crafting) beräknade att produktiviteten i snitt hade ökat med 14% under det kvartal studierna pågick. Detta beräknades av metastudien vara värt en bit över 20.000 kronor per medarbetare och kvartal.

I en annan studie vid Universitetet i Michigan ökade intäkterna från donationer med 171% från en vecka till en annan. Detta pga att de som ringde tidigare studenter för att be om donationer fick se vilken betydelse deras arbete har för stipendiaterna som finansieras av donationerna.

Vad skulle en ökad produktivitet betyda för er verksamhet?

Se till göra er verksamhet meningsfull!

Ikigai AB kan hjälpa er att arbeta med meningsfullhet på flera sätt:

Föreläsningar för ledare, ledningsgrupper och HR. Med en faktabaserad och intressant föreläsning blir det tydligt varför meningsfullhet är så viktigt att jobba med. Hårda siffror på hur meningsfullhet påverkar verksamheten varvas med tips om hur man konkret kan arbeta och leda med mening i sin verksamhet.

Föreläsningar för medarbetare. Genom en inspirerande föreläsning där vetenskapen bakom meningsfullhet belyses får åhörarna större förståelse för vad som skapar meningsfullhet i deras liv. De får nya insikter och konkreta verktyg för att utforska sin egen meningsfullhet, både privat och i sin yrkesroll.

Projekt och workshops inom jobbjustering. I ett paket med föreläsningar och eget arbete får deltagarna som utgångspunkt kartlägga sin roll och sin meningsfullhet idag. Det blir utgångspunkten för ett arbete att med olika verktyg öka det meningsfulla arbetet inom ramarna för deras nuvarande roll. Processen baseras på beprövad metodik, utvecklad vid universitetet i Michigan. Läs mer om vad jobbjustering innebär här.

Varför inte boka ett kort zoommöte för att diskutera hur en ökad meningsfullhet hade kunnat ge er verksamhet ännu bättre förutsättningar?

Sagt av tidigare klienter:

“Oerhört nöjd både med slutresultatet och processen innan. Ola var mycket omsorgsfull i att ta reda på vad det var vi behövde och om målgruppens specifika omständigheter, han gav sig inte förrän vi hade en tydlig gemensam bild av vad som skulle uppnås. Han tog sig tid att göra research om föreningen för att kunna anpassa sitt innehåll, och presentationen blev inspirerande och ytterst relevant för deltagarna, med många relevanta exempel som de verkligen kunde relatera till.”

Ida Wahlund,
Verksamhetsutvecklare på Naturskyddsföreningen

Du kan alltid kontakta oss direkt om du har några frågor!