Har ni problem med stress?

Bygg bort stressen och bli effektivare, kreativare och samarbeta bättre

Springer ni för fort för länge?

Stressa mindre och bli effektivare!

Stress är ett stort problem för många idag och på löpsedlarna kan vi se att bekymren ökar.

Stressen är ett bekymmer främst på ett personligt plan. Hälsan påverkas hos en medarbetare som lever under stress en längre tid. En forskningsartikel rapporterade t ex 132 olika symptom på långvarig stress. Det var allt från problem med minne och koncentration och beteendeförändringar till fysiska hälsorisker som t ex ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, typ-2 diabetes mm.

Men stress är inte bara ett personligt problem, det är i högsta grad också ett organisatoriskt. Det kostar pengar. Redan 2015 beräknade Arbetsmiljöverket den direkta kostnaden för en sjukskrivning i utmattning till 388 tkr i minskad effektivitet, sjukfrånvaro, förlorad produktion och kostnad för att rekrytera ersättare. En inflationsjusterad siffra torde nu ligga strax under 500 tkr.

Det påverkar även indirekt. Stressade medarbetare fattar sämre beslut, är mindre kreativa och samarbetar generellt sämre.

Ansvaret för detta är tydligt. “Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.” (Arbetsmiljölagen, AFS 2015:4 §9)

Arbetsmiljöverkets skärpta föreskrifter ställer stora krav på att förebygga och hantera stressituationer

Stressa mindre – och få mer gjort!

Att arbeta med stress och psykosociala arbetsmiljön har flera fördelar. Forskning visar att människor som mår bra:

 • Är effektivare
 • Ser mer möjligheter och helheter
 • Kan ta in mer information
 • Är mer kreativa
 • Skapar mer sociala kontakter och ökar känslan av tillhörighet
 • Bygger motståndskraft mot framtida bekymmer.

Dessutom har organisationer med bra känsla av tillhörighet:

 • Bättre samarbetsklimat
 • Högre lojalitet bland medarbetarna
 • Bättre informationsflöden
 • Är mer flexibla och anpassningsbara

Hade det varit något för er organisation?

De sex största stressfaktorerna

Det kan vara lätt och bekvämt att avfärda bekymmer med stress som individuella problem. Men arbetsrelaterad stress är enligt forskare vanligtvis mer knutet till arbetsmiljön än till personliga drag hos medarbetaren. De viktigaste faktorerna att hålla koll på är:

 • Arbetsbelastningen 
 • Graden av krav i och kontroll över arbetet
 • Om monetära och sociala belöningssystem är vad medarbetarna förväntar
 • Om organisationens och medarbetarnas värderingar stämmer överens
 • Graden av social gemenskap på arbetsplatsen
 • Graden av rättvisa i organisationen, t ex vid beslut, befordringar och belöningar

Att arbeta förebyggande med stress och psykosocial hälsa skapar en bättre arbetsmiljö och minskar det individuella lidandet. Men det är inte bara medarbetarnas hälsa det handlar om. Det är också företagsekonomiskt sunt. Insatser för att förebygga eller minimera bekymren av stressohälsan lönar sig snabbt. Om insatsen förhindrar en (1) sjukskrivning har man gjort besparingar i halvmiljonklassen.

Att arbeta bort stress i verksamheten

Det finns många sätt och perspektiv som kan användas för att arbeta med stress och psykosocial hälsa och skapa en hälsosam arbetsplats. Ikigai AB kan t ex hjälpa er med:

Föreläsningar och utbildningar för ledare, ledningsgrupper och HR. En ökad kunskap om stress ger ett tryggare ledarskap som kan hantera risker innan de blir stora problem. Delar som kan ingå är hur organisationsperspektivet på stress ser ut, vad som är viktigt att tänka på, tidiga signaler på ohälsa och vilka verktyg man kan använda för att bemöta stressohälsa.

Föreläsningar och utbildningar för medarbetare. Med inspirerande föreläsningar och handfasta kurser blir  medarbetarna mer motståndskraftiga mot stress. Att lära sig hur stress fungerar och konkreta strategier och verktyg för att möta den kan skapa den marginal som är skillnaden mellan välmående och stressutmattning.

Coachning och utbildning av enskilda medarbetare. Fokus blir att arbeta direkt med ledare, HR eller andra medarbetare. Det kan handla om att arbeta förebyggande med nyckelpersoner eller med enskilda som ligger i – eller är förbi – riskzonen. Upplägget individanpassas och utgår från den enskildes situation för bästa effekt. 

Kartläggningar och förändringsprojekt. Genom att kartlägga och åtgärda de problem och risker som finns idag skapar ni en robust organisation. Ni säkerställer att medarbetarna har en hållbar arbetssituation samtidigt som ni blir bättre rustade att möta framtidens utmaningar. Ikigai AB arbetar bl a med forskningsbaserade enkätverktyg för att kartlägga hur det ser ut i organisationen idag för att kunna möta problematiken på bästa sätt.

Varför inte boka ett kort zoommöte för att diskutera hur ni hade kunnat minska stressen och öka produktiviteten?

Kontakta oss idag för en diskussion om hur Ni kan förebygga och hantera stressproblematik bättre!