Är ni medvetna om era konflikter?

Kan ni se och hantera era konflikter eller sopar ni dem under mattan?

Små konflikter kan växa sig stora och destruktiva

Hantera konflikterna innan de hanterar er!

Rätt skötta kan konflikter användas som en källa att hämta kraft och kunskap ur.

Konflikter är en oundviklig del av våra liv – både i det privata och på arbetet. De kan ge energi, kreativitet och utveckling om de används rätt. Konflikter som inte arbetas igenom kan leda till stora skador och skapa destruktiva mönster och miljöer för såväl enskilda medarbetare som för organisationen som helhet. En konflikt som görs synlig och där alla sidor får komma till tals kan stoppas från att växa sig större.

Det finns ingen standardmall som passar alla situationer utan upplägget skräddarsys utifrån den specifika konfliktsituationen.

Sopa inte konflikterna under mattan – se till att hantera dem i tid innan de blir kroniska och destruktiva!

Konflikter är en oundviklig del av våra liv – rätt hanterade kan de ge energi, kreativitet och utveckling

I konflikter behövs det ofta hjälp att se varandra

Det är vanligt att konflikter handlar om att varje part har skapat sig en bild av vad den andre har gjort för fel och vad denne behöver göra för att rätta till det. Det kan vara svårt att förstå den andres ståndpunkt och behov.

En konflikt identifieras och monteras ner genom att vi söker de ursprungliga orsakerna och tydliggör missförstånd. Med hjälp av konfliktmedling och handledning kan de inblandade parterna hjälpas åt att bryta det destruktiva beteendet – och på allvar börja prata med varandra för att hitta gemensamma vägar mot en lösning.

Varje konflikt kräver
sin egen lösning

Att det finns olika åsikter i en fråga behöver inte vara av ondo, det kan vara en förutsättning för kreativitet och energi – om de hanteras öppet och konstruktivt snarare än att låta dem växa i skymundan. En ohanterad konflikt kan växa sig destruktiv och i förlängningen påverka hela organisationen.

Ofta finns det mer eller mindre uttalade behov hos parterna som skapar motsättningar i en sakfråga. Detta kan komma att påverka de attityder som de iblandade har mot varandra, vilket också ger sitt uttryck i de beteenden som förekommer. Genom att tydliggöra situationen och de bakomliggande behoven kan det finnas goda möjligheter att hitta lösningar som passar alla parter.

Låt inte konflikterna slå rot!
Vi hjälper er att ta tag i era bekymmer!

Copy link