När målet styr fel

Det finns många fördelar med att använda mål på rätt sätt. Man når ett högre resultat, det skapas ett fokus och det blir lätt att se när man är framme. Men det är inte en schablonmässig lösning som passar i alla situationer. Mål och målstyrning behöver anpassas till önskat resultat, situationen och vem eller vilka det är som ska göra arbetet.

Människor drivs av mål, stora och små, varje dag. Många är små och omedvetna. Andra är stora, medvetna och något som man kanske lägger stor energi och kraft på varje dag. Att arbeta med sina mål ger riktning, energi och ofta ett bättre resultat. Det gäller dock att veta hur man ska göra.

Vi ska här i en serie av artiklar diskutera olika typer av mål, hur man formulerar mål och hur man på bästa sätt kan arbeta med mål.
Avsnitt 1: Varför ska man arbeta med mål?
Avsnitt 2: Vilket mål passar dig bäst?
Avsnitt 3: Hur ska man formulera sitt mål?
Avsnitt 4: Ibland är det svårt att veta hur målet ser ut
Avsnitt 5: När målet styr fel
Avsnitt 6: Motivation – Varför vill man nå målet?
Avsnitt 7: Vad är målet bakom målet?
Avsnitt 8: Det finns alltid ett mål till

Ny kurs: "Att skapa och nå sina mål"

En kurs om hur man sätter mål som ger fokus och energi.
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå det du vill!

Det gäller alltså att välja sitt mål med omsorg. Framför allt är det viktigt att fundera på om målet är förenligt med de andra värderingar och ambitioner som finns. Ett mål som syftar på att skapa ett bra liv är kanske inte så mycket värt om man behöver försaka livet under tiden?

Att undvika fällorna när man sätter upp mål

Det finns omfattande forskning som visar på möjligheterna och fördelarna med att använda mål. Det blir tydligt vad man ska uppnå och vad som ska göras. Målet skapar ett fokus som ger stöd åt olika prioriteringar. Mål gör det också enklare att stämma av att ansträngningarna går åt rätt håll och när arbetet är klart.

Trots alla fördelar är det såklart inte något som alltid ger framgång. Mål som används fel kan orsaka en hel del bekymmer och till och med göra en del skada. Här är några av de största fallgroparna:

För smalt fokus kan göra att andra viktiga aspekter glöms bort

En av de stora fördelarna med mål är att de skapar fokus och tydlighet kring vad som är viktigt. Risken är dock att det blir för smalt fokus. Det kan göra att andra viktiga aspekter inte beaktas och blir lidande. Det finns flera exempel på när försäljningsmål har blivit så dominerande att man har bortsett från lönsamheten i affärerna eller att kunderna fått betala för överprissatta eller onödiga åtgärder.

För många mål kan skapa felaktiga prioriteringar

Att jobba mot flera mål samtidigt är nästan alltid en utmaning. Målen konkurrerar ofta om samma resurser, inte minst uppmärksamhet och arbetstid. I praktiken blir det så att vissa av målen blir mer prioriterade, på bekostnad av andra mål. Vi har därtill en benägenhet att prioritera de mål som är enkla att uppnå och mäta, framför de som är mer utmanande eller svåra att avgöra.

Tidshorisonten kan begränsa resultatet

Ett bra mål är tidsbestämt, dvs det är tydligt när målet ska vara uppnått. Det hjälper till att skapa fokus och frigöra resurser för målet. Det finns dock två risker som behöver beaktas. Den ena är risken att missa viktiga aspekter som ligger utanför målets tidshorisont. Målet kan t ex ta resurser från insatser som behövs för att nå ett uthålligt resultat på lång sikt.

Den andra risken är att tiden blir en begränsning för resultatet. Om målet uppnås i god tid innan den utsatta tiden kan det innebära att motivationen går ned och man missar möjligheter att skapa ett bättre resultat. Om t ex månadens försäljningsmål nås redan första veckan, hur kommer engagemanget vara för resten av tidsperioden? Det kan också fungera tvärtom, att en händelse omöjliggör målet och att man då tappar engagemang och motivation. En fotbollsmålvakt kan t ex ha som mål att inte släppa in en endaste boll under matchen. Om denne trots allt släpper in en boll kan det därefter vara svårt att hitta motivationen igen då målet inte längre kan uppnås.

Resultatmål kan hindra lärande och minska kreativitet

Vid komplexa uppgifter kan resultatmål skapa alltför stort fokus på att nå ett visst resultat. Följden kan bli att man inte utvärderar olika alternativ ordentligt eller att man inte lär sig det man behöver. Om utmaningen i att nå målet skapar stress kan det också påverka resultatet och kreativiteten. Det finns helt enkelt inte tid eller energi att tänka i nya banor. Även samarbetsviljan kan minska pga tidsbrist eller att kollegor ses som konkurrenter om viktiga resurser.

Utmanande mål kan leda till ökat risktagande

Utmanande mål är relaterade till ett bättre resultat, men det är också relaterat till ett högre risktagande. Målet kan få allt fokus, bli orimligt viktigt att nå eller skapa en personlig prestige i att nå det. Det kan innebära att man tar större risker än vad man borde, till exempel ha för aggressiva marknadsstrategier som inte lönar sig. I studier av förhandlingar vad det vanligare att förhandlare med höga mål når sämre resultat än förhandlare utan mål. De ställde oftare för höga krav, hamnade oftare i dödläge eller nöjde sig när det hade gått att förhandla ytterligare.

Utmanande mål kan påverka självbild och motivation

Även om utmanande mål kan skapa ett bättre resultat kan de också påverka självbilden. Om inte det faktiska resultatet når upp till målet är det lätt att bli missnöjd, även om resultatet objektivt är riktigt bra. Det kan också påverka självbilden, minska självförtroendet och i förlängningen minska motivationen och framtida ansträngningar.

I vissa fall kan mål och belöningar minska den inre motivationen, tillfredsställelsen att göra aktiviteten för dess egen skull. Istället bli det något som görs för att det förväntas av en eller för den belöning man får, med minskad motivation och energi som följd.

Välj ditt mål med omsorg

Det gäller alltså att välja sitt mål med omsorg. Framför allt är det viktigt att fundera på om målet är förenligt med de andra värderingar och ambitioner som finns. Ett mål som syftar på att skapa ett bra liv är kanske inte så mycket värt om man behöver försaka livet under tiden?

Vill du skapa de bästa förutsättningarna för att nå dina mål? Lär dig hur du kan arbeta med dina mål för att nå längre! E-kursen "Att skapa och nå sina mål" går steg för steg igenom hur man skapar mål som hjälper och inte stjälper. Läs mer här ...

Vill du ha personlig hjälp att komma framåt, skapa dina mål och nå dem? Oavsett om det gäller att få struktur på dina tankar eller hjälp att nå dina mål är du varmt välkommen att kontakta oss eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coachning skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Behöver ni bli bättre på att arbeta med mål i din lednings- eller arbetsgrupp? Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat er kompetens och gett er bättre fokus!

Avsnitt 1: Varför ska man arbeta med mål?
Avsnitt 2: Vilket mål passar dig bäst?
Avsnitt 3: Hur ska man formulera sitt mål?
Avsnitt 4: Ibland är det svårt att veta hur målet ser ut
Avsnitt 5: När målet styr fel
Avsnitt 6: Motivation – Varför vill man nå målet?
Avsnitt 7: Vad är målet bakom målet?
Avsnitt 8: Det finns alltid ett mål till

Läs mer:
Drach-Zahavy, A. & Erez, M. (2002). Challenge versus threat effects on the goal–performance relationship. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 88, 667–682
Ordóñez, L., Schweitzer, M. E., Galinsky, A., & Bazerman, M. (2009). Goals gone wild: How goals systematically harm individuals and organizations. Academy of Management Perspectives, 23(1), 6–16

Foto: Simon Migaj, Unsplash

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link