Att som chef underlätta meningsfullhet

Hur man är som chef och ledare har en stor påverkan på hur medarbetarna kan skapa meningsfullhet i sitt arbete. För att kunna främja känslan av meningsfullhet är ett verktyg att arbeta med faktorerna förståelse, syfte och betydelse.

En central del för ett meningsfullt arbete är att känna att det man gör är viktigt och värdefullt. Här kan en ledare verkligen göra skillnad genom att ge feedback och göra det enkelt för medarbetarna att se vad deras arbete betyder. Att på olika sätt koppla ihop medarbetarna med nyttan av deras arbete kan dessutom ge oanade effekter. T ex fick telefonförsäljare som jobbade med bidrag till stipendier lyssna på en stipendiat som berättade vad det hade betytt för honom. Den nästkommande månaden hade de lyckats samla in över 70% mer bidrag än vanligt. 

De flesta av oss vill känna att det arbete vi har är meningsfullt. Vi vill känna att vi får användning för våra förmågor och att det vi gör är viktigt och värdefullt. Vår känsla av meningsfullhet kan påverkas av många saker på arbetsplatsen. Verksamhetens mål, kultur och organisation sätter vissa förutsättningar. Likaså hur rollen är utformad och vilka möjligheter det finns att utöka meningsfullheten genom s.k. jobbjustering

Ytterligare en viktig faktor är hur cheferna beter sig på arbetsplatsen. Chefens uppgift är att leda och fördela arbetet och kan genom sitt agerande hjälpa eller stjälpa medarbetarnas möjlighet till att känna meningsfullhet.

Att främja meningsfullhet

Att ur en ledarposition främja medarbetarnas känsla av meningsfullhet är en viktig nyckel för att höja engagemanget och välmåendet. Det handlar mycket om att vara medveten om, och stödja, de tre faktorer som påverkar känslan av meningsfullhet: 

  1. Förståelse av hur omvärlden fungerar och hur ens eget liv ser ut
  2. Syfte och riktning, att man vet vad man strävar emot på olika plan
  3. Känslan av att ha betydelse, att man kan påverka sitt eget liv och sin omvärld så att man spelar roll för andra

Underlätta förståelsen

Tydlighet kring var verksamheten har varit och varför man gör de åtgärder man gör är viktigt. Det innefattar också att hjälpa medarbetarna att förstå hur deras del passar in i den större bilden. 

Här kan det finnas många fallgropar. Otydlig eller bristfällig kommunikation kring situationen kommer att begränsa möjligheterna för medarbetarna att skapa förståelse för vad som händer och deras roll i det hela. Likaså att ständigt förändra förklaringar och åtgärder kommer att splittra upp den förståelse som finns.

Peka ut riktningen

Alla måste veta vart man är på väg för att kunna sträva mot samma mål. Visionen måste vara motiverande och trovärdig och den egna rollen och bidraget tydligt. Det är när verksamhetens mål och värderingar sammanfaller med medarbetarnas som känslan av meningsfullhet ger störst effekt.

Trovärdigheten spelar här en stor roll, både i visionen och ledarskapet. Om visionen är motiverande, men medarbetarna inte kan se hur deras dagliga arbete tar verksamheten närmre målet kommer arbetet att kännas meningslöst. Ett exempel kan vara om deras uppgifter ständigt förändras eller blir irrelevanta.

För en ledare är tillit och trovärdighet av yttersta vikt. Finns det tveksamheter kring kompetens, integritet, hänsyn och ärlighet kan det vara svårt att tro på vad chefen säger. Försök att stötta och hjälpa kan då istället uppfattas ha andra motiv, t ex att cyniskt utnyttja sin personal. 

Visa på allas betydelse

En central del för ett meningsfullt arbete är att känna att det man gör är viktigt och värdefullt. Här kan en ledare verkligen göra skillnad genom att ge feedback och göra det enkelt för medarbetarna att se vad deras arbete betyder. Att på olika sätt koppla ihop medarbetarna med nyttan av deras arbete kan dessutom ge oanade effekter. T ex fick telefonförsäljare som jobbade med bidrag till stipendier lyssna på en stipendiat som berättade vad det hade betytt för honom. Den nästkommande månaden hade de lyckats samla in över 70% mer bidrag än vanligt. 

Det är såklart också viktigt att känna sig betydelsefull i gruppen. Att ha äkta och stödjande relationer på arbetet är en tydlig faktor i att känna meningsfullhet på jobbet.

Att ständigt få förändrade uppgifter så att man inte kan färdigställa något eller att inse att det man gör aldrig kommer att användas kommer att göra att arbetet känns betydelselöst och utan mening.

Ledarskapet spelar roll för meningsfullheten

Det finns flera olika aspekter på vad som påverkar känslan av meningsfullhet i arbetet. En aspekt är hur chefen agerar och därigenom underlättar eller försvårar för medarbetaren att skapa meningsfullhet. Genom att arbeta med de tre faktorerna förståelse, syfte och betydelse kan en ledare underlätta meningsskapandet i organisationen.  

Meningsfullhet är viktigt både för person och organisation. Vill ni t ex ha hjälp med syfte, ökad meningsfullhet eller jobbjustering/job crafting? Genom coaching, föreläsningar och utbildningar hjälper vi både privatpersoner och företag att arbeta med meningsfullhet för att tydliggöra fokus, öka motivation och skapa energi. Kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur vi skulle kunna hjälpa dig framåt!Foto: Leon, Unsplash

Läsa mer:
Grant, A. M. (2014). Outsource Inspiration. I J. E. Dutton & G. M. Spreitzer (Red.), How to be a positive leader: Small actions, big impact (First Edition, s. 22–31). Berrett-Koehler Publishers, Inc.
Kipfelsberger, P., & Kark, R. (2018). ‘Killing Me Softly With His/Her Song’: How Leaders Dismantle Followers’ Sense of Work Meaningfulness. Frontiers in Psychology, 9, 654. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00654

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link