Vad betyder ikigai?

Ikigai är ett japanskt ord som direktöversatt på svenska betyder “värdet med att leva”. Ordet används om det som ger en känsla av att det man gör är meningsfullt och att man gör skillnad. Att man är på rätt väg, i ett viktigt sammanhang, grundat i den man är. Ikigai är inte bara en modell som underlättar reflektion kring det som är meningsfullt i livet, det är också ett sätt att förhålla sig till livet.

Ikigai handlar om känslan av meningsfullhet i livet och är ett ganska vardagligt ord i Japan. Det används sällan i betydelsen av ett stort, grandiost, enskilt livssyfte; något som ska förändra världen. Det handlar snarare om närvaron av meningsfulla aktiviteter och upplevelser i vardagen. Om de ögonblick som gör att livet i sin helhet blir ett gott liv. Att man är på rätt väg, i ett viktigt sammanhang, grundat i den man är.

Ikigai har blivit ett populärt ord de senaste åren. En mängd föreläsningar, böcker och tidningsartiklar har dykt upp under en kort tid. Tyvärr har det blivit väldigt missförstått. På grund av några inlägg som blivit virala har begreppet fått en ganska snäv tolkning. Vi ska här försöka skapa lite klarhet vad ordet faktiskt betyder.

Vad betyder ikigai?

Det finns ingen entydig översättning av ordet. Som det svenska ordet “lagom” är det en utmaning att fånga den exakta betydelsen. Ordagrant betyder ikigai “värdet med att leva”. Andra innebörder är “det som ger meningsfullhet i livet”, “anledningen till till att gå upp på morgonen” eller “glädjen i det vardagliga livet, utan vilket livet i sin helhet inte skulle vara lyckligt”.

Ikigai används alltså i betydelsen att man känner att något är meningsfullt att göra eller att sträva efter. Något som ger en känsla av att det man gör är meningsfullt och att man gör skillnad. Att man är på rätt väg, i ett viktigt sammanhang, grundat i den man är.

Var kommer ordet ikigai ifrån?

Ikigai är ett japanskt ord som ursprungligen kommer från orden ikiru som betyder “att leva” och kai, som betecknar “värde”. Kai betyder ordagrant “vackert skal”. Kopplingen till värde härstammar från Heianperioden (794-1185) då snäckskal var en symbol för något värdefullt. Det är också under denna tid den första formen dyker upp, ikiru-kahi. Ordet användes i betydelsen av att ha tacksamhet för att leva då något bra har hänt.

Den form som används nu dök upp i japanska ordböcker i början av 1900-talet. Betydelsen är vanligtvis värdet/nyttan med att leva – anledningen att finnas till – eller att man känner sig tillfreds med livet.

Att ordet ikigai har blivit så populärt på senare tid har sitt ursprung i ett TED-talk av Dan Buettner där han pratar om sin undersökning av “Blue Zones”, områden på jorden där människor lever osedvanligt länge. Ett av dessa områden var ön Okinawa i Japan. Där var en faktor (bland andra) att alla hade en tydlig uppfattning om vad som gav dem meningsfullhet i livet – vad som var deras ikigai. Det var på ett konkret sätt deras anledning till att gå upp på morgonen. Detta begrepp har sedan plockats upp på olika sätt och spridits över världen, men få har haft insikt i dess egentliga betydelse.

Ikigai är ett sätt att se på livet

Ikigai är inte bara ett sätt att tänka kring vad som är meningsfullt och vilka syften man vill ha i livet. Det är mycket mer grundläggande än så. Det är ett sätt att se på livet, ett sätt att närma sig det värdefulla som finns i det faktum att vi har ett liv att leva.

I grund och botten handlar det om att skapa balans. Dels mellan där vi är idag och det vi vill nå, men också mellan oss själva och omgivningen.

Ikigai finns i de små sakerna i vardagen

Ikigai är ett ganska vardagligt ord i Japan. Det används sällan i betydelsen av ett stort, grandiost, enskilt livssyfte; något som ska förändra världen. Det handlar snarare om närvaron av meningsfulla aktiviteter och upplevelser i vardagen. 

De saker vi gör idag som vi känner har betydelse för imorgon. Det enkla men tillfredsställande snarare än det som ger uppmärksamhet och status. Den sakta men säkra strävan efter närvaro, tillfredsställelse och utveckling för oss själv och andra. Ikigai kan finnas i allt, från små vardagliga stunder av barnskratt till att uppnå större livsmål.

Ikigai handlar om syfte och mål – men fokus är på vägen dit

Ikigai handlar om framtidstro, hopp och viljan att utvecklas, både för oss själva och för andra. Men även om våra mål och syften är tydliga är det vägen dit som är i fokus. 

Känslan av ikigai handlar om att vi vet vilka bergstoppar vi vill bestiga. Men att samtidigt ta utforska själva resan dit och se att det är vår strävan som är viktig, inte resultatet. 

Att vi njuter av det som händer under tiden vi strävar. Att vi njuter av utsikterna, överraskningarna, de fina stunderna och av reskamraterna. På så sätt ta tillvara på alla ögonblick, alla “nu” vi får. Värdesätter dem, som en ovärderlig del av resan.

Det handlar inte om att lyckas eller misslyckas nå sina syften. Det handlar inte om att vinna. Det handlar om tillfredsställelsen att göra tillvaron bättre för sig själv och andra – om att leva.

Vad står ordet ikigai för egentligen?

Med grund i att ikigai är ett sätt att se på livet ligger känslan av meningsfullhet i kombinationen av sex faktorer.

Den bygger på tre insikter om en själv:

 • Den du är
 • Det du vill förändra
 • De sammanhang du vill verka i

Det handlar också om förståelse för den egna livsriktningen; hur dåtid, nutid och framtid är sammanlänkade.

En bild av ikigais delar. Den består av tre cirklar i ett venn-diagram och en tidslinje. Cirklarna är: Den du är, Det du vill förändra och De sammanhang du vill verka i. Tidslinjen består av Dåtid, Nutid och Framtid. Känslan av ikigai infinner sig i skärningen av de tre cirklarna och när man i nutid känner kopplingen till det som varit och det man önskar i framtiden.

Insikt 1: Den du är

Känslan av meningsfullhet börjar med den man innerst inne är. Det som är meningsfullt för en person börjar i dennes värderingar, världsbild och livssyn. Och en strävan efter att vara autentisk, åtminstone mot sig själv

Det handlar inte om att vara perfekt. Det handlar mer om att se och acceptera sig själv precis som man är. Att tillåta sig att vara den människa man är och förstå de motsättningar som kanske finns inom en.

De egna tankarna och värderingarna vägleder det dagliga arbetet, driven av sin inre motivation. Man agerar utifrån vad som är betydelsefullt för en själv, inte utifrån hur andra värderar det.

Insikt 2: Det du vill förändra

Ikigai är en strävan mot framtiden, långsiktigt, tålmodigt, hoppfullt och optimistiskt. Mot det som är viktigt för oss, och därigenom meningsfullt. Det ger oss syfte och fokus.

Det är i mångt och mycket en strävan mot självförverkligande, att det man gör betyder något för oss själva och andra. Men det behöver inte nödvändigtvis handla om att komma fram till målet/syftet/visionen. Det kanske inte ens går. Arbetet på vägen dit är viktigare än att nå fram, strävan i sig är värt besväret.

Ikigai kan handla om ett stort överskuggande livssyfte. Vanligtvis finns det dock flera olika syften, stora som små. Dessa kan också förändras under livets gång, beroende på situation och förutsättningar.

Insikt 3: De sammanhang du vill verka i

Det är inte nödvändigt att en aktivitet görs för andra eller tillsammans med andra för att den ska ge en känsla av ikigai. Det är dock ganska sannolikt att det finns någon koppling till omvärlden i det man gör.

Ikigai kan handla om de nära, meningsfulla relationer man har. Exempel kan vara familjen, nära vänner eller arbetskamrater. Meningsfullheten kan också finnas i de roller och relationer man har nu eller i en möjlig framtid. Det kan röra sig om vad man vill tillföra en annan grupp, arbetet, samhället eller mänskligheten i stort.

Livsriktningen: Dåtid

Känslan meningsfullhet handlar mycket om att förstå hur ens historia är och hur det formar den man är idag. Att se det som har betydelse för den man är och för den framtid man strävar mot. Låta insikter, upplevelser och lärdomar vägleda hur man agerar idag.

Livsriktningen: Nutid

Vi kan tänka på känslor vi har haft tidigare och vi kan ha förhoppningar om att känna något i framtiden, men vi kan bara känna känslor i nuet.

Genom att ta tillvara på de situationer man är i kan vi se och känna det meningsfulla varje dag. Kontinuerligt skapa ett liv värt att leva av de små och stora sakerna i vardagen. Att vara engagerad i det som händer omkring en, situationer, ambitioner, uppgifter. 

Ikigai handlar om alla vardagliga ögonblick som till slut utgör ett helt liv, oavsett om det är en flyktig upplevelse eller en omvälvande livshändelse. 

Livsriktningen: Framtid

Meningsfullhet handlar också om att känna att man är på rätt väg, med hopp och optimism. Inte bara för en själv, utan också för familjen och andra närstående. Man har tydliga mål och syften, vilket också gör det enklare att se det som är viktigt. Det blir lätt att förstå hur det man gör idag är en del av det man vill nå imorgon.

Läs gärna mer om livsriktningen – Houkousei – här.

Ikigai handlar i slutändan om harmoni

Ikigais olika delar kan lätt uppfattas som motsatser till varandra. T ex att arbeta framtidsinriktat men ändå fokusera på nuet. Eller att utveckla sig själv och samtidigt skapa meningsfulla relationer.

Ikigai handlar mycket om det som är långsiktigt hållbart – att hitta balans och harmoni bland dessa olika krafter. En balans mellan olika behov och perspektiv, för en meningsfull och tillfredsställande tillvaro.

Vi behöver må bra i oss själva, vi behöver meningsfulla relationer och vi behöver ett socialt sammanhang. Likaså behöver de sammanhang och de vi har relationerna med också fungera och må bra. Det är då både det egna livet, andras liv och relationen däremellan blir långsiktigt hållbar. 

I en värld där allting ständigt förändras är balansen i sig en ständig ambition och strävan. Något man kontinuerligt behöver arbeta med och aldrig kommer att bli färdig med.

Hur skapar jag min ikigai?

Utgångspunkten för att skapa meningsfullhet och ikigai är att lära känna sig själv på djupet. Att bli tydlig för sig själv vilka värderingar, behov och drivkrafter man har. Att se och prioritera det som är viktigt för en och sträva efter autenticitet, att vara sig själv.

Nästa steg kan vara att reflektera över vilka sammanhang man vill göra skillnad i. Vilka relationer, grupper och situationer känns betydelsefulla?  Det kan vara familj, föreningsliv, samhälle etc. 

Detta underlättar i funderingarna kring vad man vill förändra. Genom att utgå från värderingar och sammanhang blir det ofta tydligare vad man vill påverka och hur man själv kan bidra. Detta ligger till grund för de olika visioner, syften och mål man vill sträva efter.

I denna strävan får man då inte låta målen överskugga det som är just nu. Man behöver ge sig utrymme och stanna upp för att ta tillvara på alla stunder av glädje i vardagen, utan vilket livet i sin helhet inte skulle vara lyckligt.

Det finns inga givna svar utan det handlar om att utforska och reflektera. Att förstå vad som skapar betydelse och meningsfullhet i det egna livet.

Det finns mycket att säga om ikigai och om hur man kan hitta det. Men vägen till meningsfullhet handlar mycket om att se det meningsfulla i det vardagliga, det stora i det lilla. Att steg för steg utforska och lära sig av resan, i insikten i att vägen ofta är viktigare än målet.

Myter om ikigai

Ikigai har egentligen lite att göra med det vanligt förekommande diagrammet med fyra cirklar. Det handlar inte nödvändigtvis om vad världen behöver, vad du älskar, vad du är bra på eller vad du kan få betalt för. Det är mest en slump att diagrammet och ikigai blev sammankopplat. Det som ger en människa känslan av ikigai kan naturligtvis vara någon (eller alla) av dessa faktorer, men behöver inte vara det.

Ikigai handlar inte heller om att leva tills man blir hundra år. Det finns många aspekter som spelar in i det och Dan Buettners forskning visar på flera av dem. Dock har känslan av meningsfullhet ett samband med färre hälsobekymmer. Det finns samband mellan förekomsten av meningsfullhet och lägre förekomster av t ex hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och psykisk ohälsa.

Har ikigai någon förankring i forskning?

Ikigai handlar till stor del om den känsla av meningsfullhet de flesta av oss strävar efter. Men som en del av den japanska kulturen har det hanterats på ett lite annorlunda sätt än i den västerländska traditionen. Det har under ca tusen år av visdom formats till något som är en del av vardagen.

Ikigai som källa och som känsla har dock diskuterats vetenskapligt i Japan sedan 1960-talet. Det dröjde dock till 1990-talet innan man började arbeta mer systematiskt med att undersöka begreppet. De senaste 10-15 åren har sett en ökning av forskningen kring ikigai, liksom den mer generella psykologiska forskningen kring mening i livet.

Den ikigaimodell vi redogör för här är grundat i den forskning som finns kring ikigai och meningsfullhet i livet. Den modell med fyra cirklar som förekommer på många ställen är inte kopplad till någon forskning.

Är du nyfiken på mer om meningsfullhet, ikigai och hur man skapar det? Vi jobbar på en kurs för dig som vill utforska och skapa mer meningsfullhet och ikigai, steg för steg. Prenumerera på bloggen i rutan uppe till höger (eller under inlägget på en mobil) så får du mail om våra inlägg och mer information när kursen är klar för lansering.

Vill du ha personlig hjälp med att hitta din ikigai och reflektera över vad som är viktigt och meningsfullt för dig? Kontakta mig gärna och boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna hjälpa dig framåt!

Vill ni arbeta med syfte och meningsfullhet på ett bättre sätt i din organisation och ge såväl verksamhet som medarbetare ny energi?  Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat känslan av mening på er arbetsplats och gett er bättre fokus!

Andra vanliga frågor om ikigai

 • Hur översätts ordet ikigai till svenska?

  Ordagrant betyder ikigai “värdet med att leva”. Andra innebörder är “det som ger meningsfullhet i livet”, “anledningen till till att gå upp på morgonen” eller “glädjen i det vardagliga livet, utan vilket livet i sin helhet inte skulle vara lyckligt”.

  Vi använder det om något som ger en känsla av att det man gör är meningsfullt och att man gör skillnad. Att man är på rätt väg, i ett viktigt sammanhang, grundat i den man är.

 • Hur kom ikigaidiagrammet med fyra cirklar till?

  Ikigaidiagrammet med fyra cirklar uppstod då en bloggare funderade över ett diagram om arbetssyfte som använts i karriärsammanhang och kombinerade det med ordet ‘ikigai’ som han hade hört om i Dan Buettners TED-talk. Han lade sedan ut det på sin blogg och inlägget blev viralt. Vi berättar hela historien här.

 • Handlar ikigai om det jag älskar?

  Nej, det behöver inte göra det. Ikigai handlar i första hand om det som känns viktigt och meningsfullt. Då har man oftast som mest energi och beslutsamhet att genomföra det man siktar på, trots eventuella motgångar. Sedan kan det såklart vara någonting man också älskar.

 • Handlar ikigai om det som världen behöver?

  Ikigai behöver inte vara något som världen behöver. Ikigai grundar sig i det du tycker är viktigt, för dig själv eller för andra. Sannolikt ligger det meningsfulla på något sätt i gränslandet mot andra människor, men det kan likväl vara en enskild person som hela mänskligheten.

 • Handlar ikigai om det jag kan få betalt för?

  Ikigai behöver inte vara något du kan få betalt för. Ikigai handlar om vad som är meningsfullt för dig, inte vad någon är villig att betala dig för. Det finns ganska mycket här i livet som är meningsfullt utan att man får betalt för det. Några exempel kan vara att vara förälder, att hänga med vänner eller att utvecklas som människa.

 • Handlar ikigai om det jag är bra på?

  Nej, ikigai behöver inte handla om något du är bra på. Känslan av ikigai uppstår i det som är meningsfullt. Det kan till exempel kännas meningsfullt att lära sig något nytt för sig själv eller tillsammans med andra. Och då ligger själva kärnan i att man inte är bra på det, att man får utvecklas och växa.

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link