Hur värderingar, syfte och mål hänger ihop

Värderingar, syfte och mål är alla betydelsefulla delar av att känna meningsfullhet. Vart och ett av dessa begrepp hjälper till att forma och styra våra liv, och de är kopplade till varandra. Att förstå hur de hänger ihop förtydligar och underlättar för oss att skapa betydelsefulla mål och mer meningsfullhet.

Det är när värderingar, syfte och mål ligger i linje med varandra som vi känner att våra ansträngningar är oerhört meningsfulla. Det är tillfredsställande och motiverande att sträva mot målen. De leder oss närmre våra syften, som i sin tur är den tanke vi har om hur vi ska förverkliga våra värderingar.

Värderingar – meningsfulla ideal om vad som är önskvärt

Värderingar är en uppsättning generella föreställningar om vad som är viktigt, idealt, eftersträvansvärt och önskvärt. De ändras inte så enkelt och påverkar våra bedömningar och vårt beteende, de vägleder oss ofta i livet. Det är ofta meningsfullt och tillfredsställande i sig att leva enligt våra värderingar.

Vi kan ha många värderingar och ideal och de kan skifta något mellan olika områden i livet. Vanligtvis har man dock runt ett dussin värderingar som är extra betydelsefulla. De kallas ibland för kärnvärderingar och är de värderingar man aktivt strävar att leva efter och som därför direkt påverkar ens liv. Det är sällan man går emot en kärnvärdering, det kräver en medveten ansträngning.

Värderingar och motivation kan man dela in i inre och yttre delar. Det är kopplat till om man gör eller eftertraktar något för dess egen skull eller för att det är ett medel att nå något annat. Det är när vi strävar efter de inre värderingarna med vår inre motivation vi känner högst meningsfullhet och engagemang.

Syfte – våra övergripande mål

När man pratar om syfte menar man oftast övergripande fokus och mål i livet. Det handlar vanligtvis om ambitioner på lång sikt, vad man vill förändra för sig själv och andra. Någonting vi själva tycker är långsiktigt önskvärt och ger energi. Det är meningsfullt i sig självt att sträva mot dessa syften.

Det är lätt att det blir högtravande när man pratar om syften. Men vi kan ha flera olika syften samtidigt, på olika nivåer, och de förändras ofta beroende på situation i livet.

Mål – konkreta ambitioner vi vill uppnå

Mål är konkreta resultat vi vill nå av en eller annan anledning och är direkt kopplat till vårt agerande. Allt vi gör har ett eller flera underliggande mål, vare sig det gäller att äta frukost, åka till jobbet eller att boka ett kundmöte. Målen kan vara på kort eller lång sikt, medvetna eller omedvetna, dra åt samma eller olika håll.

Vi har vanligtvis ett antal önskningar och ambitioner vi vill uppnå. Dock är de ofta alltför diffusa eller ofokuserade för att vi ska nå dem. Ett sätt att tydliggöra och nå sina mål är att arbeta med och skriva ned målen. Att arbeta med mål på rätt sätt ökar sannolikheten att man når det man önskar – eller till och med längre än så.

Hur värderingar, syfte och mål hänger ihop

Man kan se värderingar-syfte-mål som en hierarki. Värderingarna skapar vår bild av hur vi tycker att världen ska vara. Denna idealbild ligger till grund för det som vi ser som våra syften. Dessa blir då de utvalda delarna av vår världsbild vi personligen tycker är meningsfullt att sträva efter. Syftena blir det vi själva vill bidra till och förbättra för oss själva och andra.

För att sträva mot våra syften sätter vi upp olika mål på vägen. Målen är de steg vi tar som hjälper oss att jobba mot och uppfylla våra syften. När våra mål blir tydliga, och vi vet hur de hänger ihop med våra syften och värderingar, blir det också tydligt hur vi ska fokusera. Det blir t ex då enklare hur vi ska prioritera mellan mål. Vi vet vilka mål som ligger i linje med vad som är viktigt för oss och vilka som inte gör det. De mål som är mer löst kopplade till vad som är meningsfullt för oss blir lättare att förhålla sig till och prioritera ned.

När värderingar, syfte och mål stämmer överens

Det är naturligtvis ingen naturlag att värderingar, syfte och mål ska hänga ihop. Men när det gör det blir det oerhört kraftfullt. Det är när värderingar, syfte och mål ligger i linje med varandra som vi känner att våra ansträngningar är oerhört meningsfulla. Det är tillfredsställande och motiverande att sträva mot målen. De leder oss närmre våra syften, som i sin tur är den tanke vi har om hur vi ska förverkliga våra värderingar. Även om något känns tråkigt och jobbigt har vi motivation att ta oss igenom det svåra för att sträva efter våra syften.

Genom att arbeta med målen blir det också tydligare och enklare att nå dit vi vill. Vi förstår vad som krävs och hur vi ska ta oss till nästa steg i vår ambition. Målarbetet hjälper oss att nå längre och bygger också förtroende för vad vi kan åstadkomma. Det i sin tur gör att vi känner att vi har förmågan att sträva mot våra syften och leva enligt våra värderingar.

Detta gör det också tydligt att meningsfullheten inte handlar så mycket om prestationen i sig. Det meningsfulla ligger inte i att nå målen i första hand. Tillfredsställelsen ligger i själva arbetet att jobba mot målen. Mål som leder mot de egna syftena, vilka i sin tur ligger i linje med de egna värderingarna. En strävan som ger känslan av att man är på rätt väg, i ett viktigt sammanhang, grundat i den man är.

Vill du skapa de bästa förutsättningarna för att nå dina mål? Lär dig hur du kan arbeta med dina mål för att nå längre! E-kursen "Att skapa och nå sina mål" går steg för steg igenom hur man skapar mål som hjälper och inte stjälper. Läs mer här ...

Vill du ha hjälp att reflektera över och utforska meningsfullhet, syfte och mål? Coaching är ett bra stöd för att skapa tydlighet kring vad som är viktigt och meningsfullt för dej. Du är varmt välkommen att kontakta mig eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Vill ni arbeta med syfte och meningsfullhet på ett bättre sätt i din organisation och ge såväl verksamhet som medarbetare ny energi?  Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat känslan av mening på er arbetsplats och gett er bättre fokus!

Foto: Martin Wyall, Unsplash

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link